Zakres ubezpieczenia OC samochodu

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC pojazdu  powoduje, że często nie wiemy jaki jest zakres odpowiedzialności cywilnej, która nas chroni.

Zakres odpowiedzialności wynikający z ubezpieczenia OC pojazdu jest zawarty w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych Art.9

Art. 9. 1. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków.

Dodajmy, iż to ustawa reguluje zakres odpowiedzialności cywilnej a nie firmy ubezpieczeniowe dlatego też należy pamiętać, że wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują taką samą górną granicę finansową będącą sumą granicy cywilnej.

Sprawdź nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

Co zawiera Ubezpieczenie OC pojazdu?

Ubezpieczenie OC swoim zakresem obejmuje wyrządzenie szkody przez osobę użytkującą samochód, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, kłopoty zdrowotne, uszkodzenie lub utrata mienia. Dodajmy, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu ustawodawca przyjmuje także szkodę, która powstała przy wysiadaniu, wsiadaniu z pojazdu, podczas załadunku lub rozładunku. Szkoda może byś spowodowana podczas zatrzymania, garażowania lub postoju. Celem Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu jest ochrona użytkownika samochodu przed skutkami materialnymi powstałymi w wyniku kolizji lub wypadku.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, które zostały wyrządzone przez każdą osobę fizyczną, która kierowała pojazdem w chwili wypadku. Wynika z tego, że nawet jeżeli samochód zostanie skradziony i osoba trzecie spowoduje wypadek to zostanie wypłacone odszkodowanie poszkodowanym.

art. 35 Ustawy, ubezpieczeniem OC „jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu”

Sprawdź nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

Odmowa wypłaty odszkodowania – kiedy?

Zakład ubezpieczeniowy może odmówić jednak wypłaty odszkodowania. Zazwyczaj ma to miejsce gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu. Również ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód rzeczowych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach oraz bagażu, w tym utracie gotówki, biżuterii. Wynika to z art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Szukasz Ubezpieczenia OC? sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

A jeżeli już masz wykupioną polisę napisz nam o swoich doświadczeniach.

4.5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz