Ubezpieczenie na Życie Prudential

Prudential Polska oddział spółki brytyjskiej The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie. W ofercie możemy znaleźć ciekawych ofert, które warto sprawdzić. Ubezpieczenie na Życie powinien posiadać każdy, w szczególności polisę należy wykupić jeżeli chcemy zabezpieczyć naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, inwalidztwa lub ciężkiej choroby.

Celem Ubezpieczenia na Życie jest zapewnić środki finansowe naszym bliskich, na wypadek naszej śmierci. Środki wypłacone z ubezpieczenia są potrzebne w szczególności, gdy osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny. Ponadto posiadanie Ubezpieczenia na Życie jest bardzo ważne gdy rodzi się dziecko albo gdy podejmujemy decyzję o zakupie mieszkania na kredyt.

Firmy ubezpieczeniowe proponują wiele produktów ubezpieczeniowych. Jak znaleźć właściwą polisę dla nas? Poniżej dokonaliśmy analizy oferty Prudential Polska.

Ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie

Prudential kieruje ten rodzaj umowy dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Umowa z firmą ubezpieczeniową może być zawarta przez rodzica lub też inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka. Minimalny czas trwania to 10 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

Kwota oszczędności na zakończenie umowy to wyższa z  kwot:​gwarantowana suma ubezpieczenia, która została wskazana przy podpisaniu ubezpieczenia oszczędnościowego lub suma wszystkich wpłaconych składek. ​Wypłata oszczędności jest to jednorazowa kwota na koniec trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub cztery równe raty wypłacane co rok. Ponadto Prudential oferuje Ubezpieczenie na życie dziecka w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego gwarantując wypłatę  kwoty określonej w umowie, powiększonej o wartość składek wpłaconych do momentu śmierci dziecka.

Prudential Pewna Emerytura

Ubezpieczenie oszczędnościowe Emerytura bez Obaw to produkt, który łączy cechy Ubezpieczenia na Życie  oraz długoterminowego planu oszczędzania na emeryturę. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 18- 66 lat w momencie podpisania umowy. Okres obowiązywania umowy to nie mniej niż 10 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 75 roku życia. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w trakcie trwania umowy Prudential wypłaci osobom uposażonych najwyższą z kwot: gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi, sumę składek należnych do zapłaty przez cały okres ubezpieczenia lub kwotę obliczoną na dzień śmierci według zasad stosowanych do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy.

Minimalna miesięczna wpłata to tylko 165 zł. Warto dodać, że środki pieniężne, które otrzymamy na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19 % podatkiem od zysków kapitałowych.

Prudential Kapitał na Przyszłość

Ubezpieczenie oszczędnościowe Oszczędności na Plus to produkt, który łączy cechy Ubezpieczenia na Życie  oraz długoterminowego planu oszczędzania na wybrany cel w przyszłości. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 16- 66 lat w momencie podpisania umowy. Okres obowiązywania umowy to nie mniej niż 10 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 75 roku życia. Na koniec okresu oszczędzania otrzymamy wyższa z kwot: gwarantowaną suma ubezpieczenia wraz z przyznanymi premiami lub sumę wszystkich wpłaconych składek w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w trakcie trwania umowy Prudential wypłaci osobom uposażonych najwyższą z kwot: gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi, sumę składek należnych do zapłaty przez cały okres ubezpieczenia lub kwotę obliczoną na dzień śmierci według zasad stosowanych do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. Minimalna miesięczna składka to tylko 165 zł.

Prudential Ochrona Życia

Ubezpieczenie Komfort Życia to rodzaj  Ubezpieczenia na Życie, które jest istotne szczególnie w sytuacji gdy posiadamy kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe. Dzięki temu produktowi w razie śmierci osoby ubezpieczonej rodzina otrzyma wypłatę świadczenia, które umożliwi im spłacić zaciągnięte kredyty. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 18- 71 lat w momencie podpisania umowy. Okres obowiązywania umowy to nie mniej niż 5 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 75 roku życia. Minimalna składka miesięczna wynosi 40 zł.

Prudential Pewny Kapitał

Ubezpieczenie na Życie Pewny Kapitał to produkt, który łączy ochronę ubezpieczeniową i oszczędzanie. Umożliwia połączenie oszczędzania z  ubezpieczeniem na życie. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – osoby uposażone otrzymają wypłatę świadczenia. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 16- 70 lat w momencie podpisania umowy. Okres obowiązywania umowy to okres od 7 do 25 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 80 roku życia. O długości okresu mowy decyduje osoba ubezpieczona. Również o ilości wpłat decydujemy samodzielnie, lecz w pierwszych latach należny wpłacić od 2 do 5 składek Łączna wysokość wpłat nie może być niższa niż 80 tys. zł lecz nie może przewyższać kwoty 1 mln zł.

Przez cały okres trwania umowy Prudential gwarantuje nam ochronę ubezpieczeniową, a na koniec umowy – wypłatę gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

Prudential Ochrona Zdrowia

Ubezpieczenie Kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania to umowa dodatkowa, którą możemy zawrzeć do każdej z opisanych wyżej trzech umów głównych Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus lub Komfort Życia. Polisa ta przeznaczona jest dla osób, które w dniu podpisania umowy mają ukończony 18 rok życia lecz nie ukończyły jeszcze 60 lat. Umowa jest zawierana na 5 lat. W kolejnych pięcioletnich okresach może być kontynuowana. Podpisując umowę Prudential oczekuje od nas deklaracji okresu przez jaki chcemy podlegać ochronie, maksymalnie do 65 roku życia.

W przypadku poważnego zachorowania Prudential wypłaca świadczenie, które dla konkretnej choroby jest równe procentowi sumy ubezpieczenia. Dodajmy, że 25 najcięższych chorób upoważnia do wypłaty 150% sumy ubezpieczenia. Natomiast maksymalna łączna wysokość wypłaconych świadczeń w przypadku kilku zachorowań może wynieść  350% sumy ubezpieczenia.

Jak widać powyżej Prudential posiada wiele produktów ubezpieczeniowych na życie. Należy podkreślić tutaj, że każdy produkt jest dedykowany dla innych osób. Indywidualna składka zawsze zależy od kilku czynników jak wiek, stan zdrowia oraz wysokości sumy i zakresu ubezpieczenia.

Rozważając skorzystania z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >.  Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz