Wypowiedzenie umowy OC

Zastanawiasz się kiedy można zrezygnować z polisy OC? Czy wypowiedzenie umowy OC jest możliwe tylko w ostatnim dniu jej trwania?

Wypowiedzenie umowy OC przed terminem jej zapadalności

Jeżeli chcemy dokonać zmiany firmy ubezpieczeniowej istnieje możliwość wypowiedzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dowolnym momencie jej trwania. Jednak umowa zostanie rozwiązana z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Składając wypowiedzenie umowy OC unikniemy automatycznego jej odnowienia na kolejny rok.

Art.28. 1. „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień  przed  upływem  okresu  12 miesięcy,  na  który  umowa  ubezpieczenia  OC posiadaczy  pojazdów  mechanicznych  została  zawarta,  nie  powiadomi  na  piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.”

Zgodnie z przepisami posiadacz polisy OC musi złożyć dokument wypowiedzenia ubezpieczenia nie później niż jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Jeżeli samodzielnie nie dopełnimy tej formalności wówczas firma ubezpieczeniowa automatycznie przedłuży umowę OC. Dokonując wypowiedzenia polisy warto zainteresować się zakupem ubezpieczenia w innym towarzystwie gdyż za każdy dzień braku polisy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzuca wysokie kary.

Dokument

Wzór wypowiedzenia umowy OC z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta.

Wypowiedzenie umowy OC – podwójne ubezpieczenie

Jeżeli dokonaliśmy zakupu nowej polisy a stara polisa automatycznie została przedłużona gdyż nie złożyliśmy wypowiedzenia umowy OC to ustawodawca przewidział również możliwość rezygnacji. Zgodnie z art. 28a  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedzenie umowy OC jest możliwe także w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia.

Dokument

Wzór wypowiedzenia umowy OC – wypowiedzenie podwójnej umowy ubezpieczenia.

Należy złożyć dokument do towarzystwa ubezpieczeniowego zgodnie ze wzorem. W takiej sytuacji zapłacimy tylko za okres ochrony od daty automatycznego przedłużenia polisy OC do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC.

Wypowiedzenie umowy OC – zakup pojazdu

Z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mamy do czynienia także gdy kupimy samochód na rynku wtórnym. W takiej sytuacji kupujący samochód może dokonać wypowiedzenia  umowy OC w dowolnym momencie jej trwania. Tutaj inaczej niż przy kontynuacji automatycznej umowy zostanie ona rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu.

 Umowa ubezpieczenia OC jest automatycznie przedłużana na kolejny okres tylko kiedy my dokonaliśmy jej zakupu. Jeżeli nabywamy pojazd, który posiada polisę OC zakupioną przez poprzedniego właściciela to można dokonać zmiany firmy ubezpieczeniowej.  W tym celu trzeba złożyć w towarzystwie, w którym aktualnie jest ubezpieczony pojazd wypowiedzenie umowy OC.

Nie ma konieczności zmiany ubezpieczyciela. W takiej sytuacji można korzystać z polisy OC sprzedawcy pojazdu aż do końca okresu obowiązywania umowy. Jednak w takim przypadku umowa ubezpieczenia OC nie zostanie automatycznie przedłużona.

Dokument

Wzór wypowiedzenia umowy OC – kupiłem samochód z ubezpieczeniem.

Wypowiedzenie umowy OC – sprzedaż, wyrejestrowanie, złomowanie pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC jest również możliwe w przypadku wyrejestrowania pojazdu. Takie sytuacje  są związane z kradzieżą, złomowaniem pojazdu lub jego sprzedażą za granicę. W takiej sytuacji ustawodawca także przewidział możliwość wypowiedzenia umowy OC. Dodatkowo należy dostarczyć ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC – forma

Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć na piśmie. Dokument może zostać doręczony osobiście lub za pomocą poczty e-mail (skan dokumenty podpisany osobiście). Za datę złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień, w którym towarzystwo otrzymało dokument. Jeżeli dokument zostanie wysłany pocztą towarzystwo ubezpieczeniowe za datę złożenia wypowiedzenia uzna datę stempla pocztowego. Warto wysłać listem poleconym, gdyż będziemy mieć potwierdzenie nadania na wypadek wątpliwości związanych z datą złożenia wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno mieć formę pisemną.

Niezbędne są poniższe informacje jak:

  • dane osoby wypowiadającej umowę OC
  • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
  • numer wypowiadanej polisy
  • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń
  • podpis osoby wypowiadającej umowę.

Ubezpieczenie OC pojazdu

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę OC pojazdu ale jeszcze nie wiesz gdzie warto zawrzeć kolejną polisę sprawdź oferty w naszym Rankingu. Ochrona wynikająca z Ubezpieczenia OC pojazdu wynika z ustawy i jest jednakowa w każdej firmie ubezpieczeniowej.  Natomiast na cenę ubezpieczenia wpływ mają zniżki (lub zwyżki).

Każda firma wylicza składki w inny sposób i wysokość zniżki może się różnić w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Warto porównać oferty w naszym Rankingu. Na wysokość składki wpływ ma również województwo a nawet miejscowość, w której rejestrujemy nasz samochód, wiek kierowcy oraz posiadane zniżki. Jak sprawdzić zniżki OC?

Szukasz Ubezpieczenia OC? sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

A jeżeli już masz wykupioną polisę napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz