Ubezpieczenie na Życie AVIVA

Ubezpieczenie na Życie powinien posiadać każdy, w szczególności polisę należy wykupić jeżeli chcemy zabezpieczyć małżonka oraz dzieci na wypadek naszej śmierci, inwalidztwa lub ciężkiej choroby. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele ciekawych ofert, które warto sprawdzić. Poniżej analiza oferty Ubezpieczenie na Życie AVIVA.

Celem Ubezpieczenia na Życie jest zapewnić środki finansowe naszym bliskich, na wypadek naszej śmierci. Środki wypłacone z ubezpieczenia są potrzebne w szczególności, gdy osoba ubezpieczona jest jedynym żywicielem rodziny. Dodatkowo posiadanie Ubezpieczenia na Życie jest istotne gdy rodzi się nam dziecko lub gdy podejmujemy decyzję o zakupie mieszkania na kredyt.

Firmy ubezpieczeniowe proponują wiele produktów ubezpieczeniowych. Jak znaleźć właściwą polisę dla nas? Poniżej dokonaliśmy analizy oferty AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczenie na Życie AVIVA Nowa Persektywa – cel

Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa oferowane przez AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest produktem, który łączy funkcję ochronną z inwestycyjną. Oprócz ubezpieczenia życia i zdrowia umożliwia nam jednocześnie oszczędzanie. Głównym celem polisy jest wypłata świadczenia osobom wskazanym w umowie w razie naszej śmierci. Dodatkowo oferowany produkt dzięki rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o umowy dodatkowe może chronić nas w razie choroby, niezdolności do pracy oraz następstw wypadków. Natomiast dzięki inwestycyjnej funkcji polisy możemy gromadzić kapitał na przyszłość na podstawowym rachunku oraz dokonywać inwestycji środków znajdujących się na rachunkach dedykowanych.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia również dla partnera oraz dzieci poprzez zakup dodatkowych umów.

Ubezpieczenie na Życie AVIVA Nowa Persektywa – jakie świadczenia wynikają z umowy?

Z tytułu zakupu umowy głównej przysługuje świadczenie w wysokości suma ubezpieczenia, jednakże kwota nie niższa niż 103 % wartości środków zgromadzonych na rachunku podstawowym. Natomiast do świadczeń wynikających z dodatkowych należą:
– wypłata świadczenia w razie zachorowania na poważne zachorowanie,
– wypłata świadczenia związana z leczeniem w szpitalu lub placówce –  chirurgii jednego dnia,
– wypłata sumy ubezpieczenia w razie całkowitej niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej, trwającej
nieprzerwanie przynajmniej 12 miesięcy, mającej charakter trwały i nieodwracalny,
– usługa assistance domowego,
– ubezpieczenie zdrowotne zapewniające szybki dostęp do lekarzy specjalistów i szeroki dostęp do badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych.

Ubezpieczenie na Życie AVIVA Nowa Persektywa – jaka wysokość składki?

Ubezpieczenie na Życie AVIVA umożliwia nam ochronę wartości świadczeń przed skutkami inflacji w długim okresie poprzez dokonywanie indeksowania składki oraz sumy ubezpieczenia.

Posiadając Ubezpieczenie na Życie AVIVA mamy możliwość zawieszenia opłacania składek za umowę główną z zachowaniem pełnej ochrony z tytułu ubezpieczenia na życie. Wprawdzie ta opcja jest dostępna dopiero po 3 latach trwania umowy jak również regularnym opłacenia dotychczasowych składek, jednak jest to ciekawa propozycja w szczególności jeżeli np. stracimy źródło dochodu.

Częstotliwość opłacania regularnej składki jest naszym wyborem. Możemy zdecydować się na płatności składki w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub roczną. Minimalna składka miesięczna jest uzależniona od wieku osoby ubezpieczonej: dla osób w wieku 18-30 lat  wysokość opłaty za umowę główną to 90 zł, natomiast jeżeli nasz wiek znajduje się w przedziale 31-69 lat to wysokość składki miesięcznej stanowi kwota 120 zł. Jeżeli zdecydujemy się na składkę podstawową wraz z umowami dodatkowymi to wysokość wzrasta do 150 zł dla osób posiadających 18-30 lat oraz do kwoty 180 zł dla osób posiadających 31-69 lat.

Jak już wspomnieliśmy wyżej Ubezpieczenie na Życie AVIVA ma również charakter inwestycyjny. Składka dodatkowa, która wynika z tej części polisy jest lokowana na rachunek dedykowany. Wpłat możemy dokonywać w dowolnym momencie, lecz ich wysokość nie może być niższa niż kwota 650 zł. Istnieje również możliwość dokonywania wpłat wraz ze składką regularną w wysokości co najmniej 75 zł.

Ubezpieczenie na Życie AVIVA – inwestycje

W ramach składki inwestycyjnej AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. udostępnia nam aż 13 funduszy charakteryzujących się innym ryzykiem inwestycyjnym. W zależności od wybranego funduszu ponosimy inną opłatę za zarządzanie i administrację. Wysokość opłaty w skali roku waha się od 0 do 3,25%.

Ubezpieczenie na Życie AVIVA – czas trwania umowy

Umowa główna jest zawierana na czas nieokreślony. Zazwyczaj kończy się w momencie śmierci osoby ubezpieczonej, wypłaty zgromadzonych środków lub braku wpłat obowiązkowych składek regularnych.

Ubezpieczenie na Życie AVIVA Nowa Persektywa – opłaty

Z zakupem polisy na życie w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. są związane następujące opłaty:

  • opłata początkowa -potrącana z rachunku podstawowego co miesiąc przez pierwsze 2 lata ubezpieczenia,
  • opłata administracyjna z tytułu prowadzenia umowy ubezpieczenia – jest miesięcznie potrącana z rachunku podstawowego,
  • opłata za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowym, jest uwzględniona w wartości jednostki,
  • opłata alokacyjna,
  • opłata w na wypadek odstąpienia od głównej umowy ubezpieczenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wysokości należnego świadczenia. AVIVA gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia uposażonym, którzy  otrzymają środki finansowe po naszej śmierci. Ponadto nie zapłacą oni podatku od spadków i darowizn jak również podatku od zysków kapitałowych, a co najważniejsze unikną postępowania spadkowego.

Rozważając skorzystania z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >>.  Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz