Ubezpieczenie na Życie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na Życie z funduszem kapitałowym jest produktem, który łączy inwestowanie środków wraz funkcją, którą pełni ubezpieczenie na życie. Jest to umowa, w której towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonej w umowie sumy gwarancyjnej w razie śmierci ubezpieczonego na rzecz uposażonych, czyli osób wskazanych w umowie, a jednocześnie gromadzone środki są inwestowane poprzez fundusze kapitałowe.

Ubezpieczenie na Życie z funduszem kapitałowym -wysokość sumy ubezpieczeniowej

W momencie  podpisywania umowy nie jest znana wysokość przyszłego świadczenia. Spowodowane jest to brakiem informacji na temat wysokości  zysku z części kapitałowej. Ponadto jest to uzależnione także od decyzji osoby oszczędzającej jaka część składki zostanie zainwestowana, a jaka będzie przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową.

Dlatego też należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie gwarantuje kwoty, którą otrzymamy po zakończeniu oszczędzania. Osoba ubezpieczona posiada natomiast wpływ na wysokość sumy zgromadzonej  poprzez wybór funduszy, w które będą inwestowane środki pieniężne.

Ubezpieczenie na Życie z funduszem kapitałowym – czas trwania umowy

Polisa może być zawarta na czas nieokreślony, czyli  do momentu opłacania składki lub do momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierć  ubezpieczonego) lub określony.

Składkę ubezpieczeniową można wpłacać zazwyczaj co miesiąc lub raz na kwartał. Firmy ubezpieczeniowe często umożliwiają płatność składki w okresach półrocznych lub rocznych. Składka jest dzielona pomiędzy część ubezpieczeniową oraz na kapitałową, która jest inwestowana w fundusze.

Ubezpieczenie na Życie z funduszem kapitałowym -dla kogo

Oszczędzanie za pomocą funduszy inwestycyjnych jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają wiedzy na temat inwestowania  na rynku kapitałowym lub  mają czasu na samodzielne inwestowanie kapitału. Część kapitałowa to fundusz inwestycyjny będący formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, które pochodzą z części kapitałowej składki. Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W takiej instytucji wykwalifikowani doradcy inwestycyjni dokonują inwestycji zgromadzonych środków.

Umowę Ubezpieczenia na Życie z funduszem kapitałowym  może zawrzeć każdy osoba, kto nie skończyła określonego wieku – zazwyczaj jest to 65 lat. Ubezpieczyciel dokona wypłaty zgromadzonych przez lata środków w po dożyciu przez osobę ubezpieczoną do określonego wieku lub w przypadku innych zdarzeń określonych w umowie. W przypadku śmierci podczas trwania umowy, pieniądze otrzymają osoby uposażone.

Ubezpieczenie na Życie z funduszem kapitałowym – strategie inwestowania

W Ubezpieczeniu na Życie z funduszem kapitałowym ubezpieczony samodzielnie decyduje jaka część składki będzie inwestowana w jednostki funduszu, a jaka przeznaczana na część ochronną. W ubezpieczeniu tym mamy do wyboru kilka rodzajów funduszy. W zależności od naszej skłonności do ryzyka mamy możliwość wyboru strategii bezpiecznej lub agresywnej.

Ryzyko inwestycyjne w Ubezpieczeniu na Życie z funduszem kapitałowym spoczywa na osobie ubezpieczonej, która dokonuje wyboru  strategii inwestowania poprzez wybór spośród kilku rodzajów funduszy.

  • Fundusz bezpieczny –  ok. 90% środków jest inwestowane w obligacje Skarbu Państwa i 10% w inne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.
  • Fundusz zrównoważony –  ok. 50% środków jest inwestowana w obligacje, a pozostała część w zależności od koniunktury rynkowej w ok. 30% w akcje oraz w ok. 20%  w krótkoterminowe papiery dłużne.
  • Fundusz agresywny/ akcyjny – nawet 100% środków może być inwestowana w akcje.
  • Fundusz ochrony kapitału  – gwarantuje ochronę środków, ale zysk też jest niewielki.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z zakupu Ubezpieczenia na Życie z funduszem kapitałowym sprawdź koniecznie ceny w naszym  Rankingu 2018. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru.

Dodaj komentarz